» Infolinia: (61) 651-43-15

Nieruchomość Typ oferty
Cena
Powierzchnia
Miejscowość Nr oferty
 

Nieruchomość Typ oferty
Cena
Powierzchnia
Miejscowość Nr oferty
 

Nieruchomość Typ oferty
Cena
Powierzchnia
Miejscowość Nr oferty
 

Nieruchomość Typ oferty
Cena
Powierzchnia
Miejscowość Nr oferty
 
Vademecum Prawne

Vademecum Prawne w kolejności alfabetycznej:


A

Akt notarialny - szczególna forma dokumentu urzędowego, sporządzonego przez notariusza, potwierdzającego dokonanie określonej czynności prawnej.

B

Biuro Informacji Kredytowej (BIK) – instytucja powołana do gromadzenia, przechowywania, przetwarzania i dokonywania dystrybucji kompleksowej informacji o historii kredytowej klientów indywidualnych banków, w celu zminimalizowania ryzyka kredytowego, zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony obrotu pieniężnego.

C

Cesja - przelew praw lub korzyści wynikających z określonego źródła, na inny podmiot.

Czynsz – świadczenie okresowe należne z tytułu najmu lub dzierżawy, które może zostać ustalone w pieniądzach lub naturze.

D

Developer – podmiot gospodarczy prowadzący działalność gospodarczą, który przy udziale kapitału własnego lub innych środków finansowych organizuje i prowadzi proces inwestycyjny związany z budową, rozbudową lub modernizacją obiektów mieszkalnych i komercyjnych, mający na celu już od początku trwania tego procesu ich sprzedaż osobom trzecim dla osiągnięcia zysku.

Doradcy – osoby, których głównym celem jest wspomaganie decydentów w ich procesach na rynku nieruchomości.

E

EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) – obiektywna stopa procentowa wyznaczana przez czynniki ekonomiczne, po której największe banki europejskie są skłonne pożyczyć euro innym bankom. Stopa ta stanowi bazę wykorzystywaną przez banki do wyznaczania oprocentowania kredytów denominowanych w euro.

Ekspektatywa - określenie oczekiwania wybudowania przez inwestora nieruchomości mieszkalnej.

F

Finansowanie nieruchomości - zbiór środków oraz metod służących do regulowania płatności stosowanych w trakcie realizacji różnego rodzaju projektu związanego z nieruchomością.

G

Grace period - jest to okres odroczenia (karencji) rozpoczęcia spłaty kredytu. Okres ten składa się z okresu rozliczeniowego i odpowiedniego maksymalnego okresu spłaty.

Gwarancja bankowa - gwarancja udzielana przez bank w formie umowy. Polega m.in. na spłacie zobowiązań przez zleceniodawcę gwarancji.

H

Hipoteka – umowa zawarta miedzy wierzycielem a dłużnikiem, na mocy której dłużnik, czyli właściciel nieruchomości wyraża zgodę, aby w razie jego niewypłacalności, wierzyciel zaspokoił się z danej nieruchomości przed innymi jego wierzycielami, także wówczas, jeśli nieruchomość przejdzie na inną osobę.

Hipoteka kaucyjna - hipoteka ustalana zwykle w wysokości potencjalnych odsetek mogących powstać w warunkach braku spłat kredytu.

Hipoteka zwykła - hipoteka ustalana zwykle w wysokości zaciąganego kredytu.

I

Inflacja - sytuacja monetarna wywołana szybszym przyrostem ilości pieniądza niż produkcji.

Inwestor – podmiot, lokujący swój kapitał w realizację określonej inwestycji oczekując, że włożony kapitał zachowa, a nawet powiększy swoja realna wartość.

Inwestycja - nabycie środków produkcji lub kapitału w celu osiągnięcia zysku.

K

Kataster nieruchomości – jednolity dla kraju, systematycznie aktualizowany zbiór informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich właścicielach oraz innych osobach fizycznych i prawnych władających tymi gruntami, budynkami i lokalami.

Kaucja – określona w umowie kwota pieniężna, której zadaniem jest zabezpieczenie roszczeń w wypadku nie wywiązywania się lub niedbałego wywiązywania się z zawartej umowy.

Księga wieczysta – zbiór dokumentów w odniesieniu do każdej nieruchomości prowadzony przez sądy rejonowe

Kredyt hipoteczny - kredyt, który umożliwia uzyskanie gotówki pod zabezpieczenie nieruchomości.

Kupujący - osoba lokująca swój kapitał w nieruchomości.

L

LIBOR (London Interbank Offered Rate) - wyznaczana przez czynniki ekonomiczne stopa oprocentowania kredytów na rynku międzybankowym, oferowana przez wybrane międzynarodowe banki. Określa ona po jakim koszcie banki pożyczają pieniądze między sobą w danej walucie. Główne waluty, dla których jest kwotowana stawka LIBOR to: USD, EUR, CHF.

M

Marża – część składowa oprocentowania kredytu, która jest stała w całym okresie kredytowania i która stanowi zarobek banku.

N

Najemca – osoba korzystająca z nieruchomości udostępnionej jej przez osobę wynajmującą.

Nieruchomość wspólna – grunt oraz część budynku i urządzenia, które nie służą do użytku właścicieli lokali.

Nieruchomości gruntowe – część powierzchni ziemskiej stanowiąca odrębny przedmiot własności.

Nieruchomości budynkowe – budynki trwale związane z gruntem, jeżeli na mocy przepisów szczegółowych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

Nieruchomości lokalowe – część budynku, jeżeli na mocy przepisów szczegółowych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

Notariusz – osoba działająca na mocy prawa, świadcząca usługi sporządzenia aktu notarialnego przy realizacji decyzji w stosunku do kupna-sprzedaży, darowizny czy zamiany nieruchomości.

O

Obrót nieruchomościami – każde zdarzenie, które prowadzi do zmiany istniejącego stanu, w zakresie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości.

Odpis z księgi wieczystej – dokument sądowy potwierdzający stan wpisów w księdze wieczystej.

Operat szacunkowy – dokument przygotowany przez rzeczoznawcę opisujący daną nieruchomość od strony technicznej i określający jej wartość.

Opłaty za najem – wysokość obejmuje czynsz oraz opłaty za świadczenia związane z eksploatacją zajmowanego pomieszczenia m.in. takie jak: opłaty za energie elektryczną, cieplną, gaz, wodę, odbiór nieczystości, korzystanie z windy, z anteny zbiorczej i domofonu.

Oprocentowanie - jest to roczna opłata należna bankowi za pożyczenie pieniędzy.

P

Podaż nieruchomości – ilość określonych nieruchomości w danym czasie przy danych cenach.

Popyt na nieruchomości – zapotrzebowanie na określone nieruchomości przy określonych cenach

Pośrednicy w obrocie nieruchomościami – osoby fizyczne dostarczające decydentom inwestującym na rynku nieruchomości wiedzy o istniejącym rynku, przed podjęciem decyzji.

Prawo pierwokupu – szczególne uprawnienie polegające na przyznaniu określonemu przez ustawę lub umowę podmiotowi, pierwszeństwa w nabyciu oznaczonej rzeczy w sytuacji, gdyby właściciel tej rzeczy dokonał jej sprzedaży.

Prawo rzeczowe – własność, użytkowanie wieczyste, służebności gruntowe i osobiste, zastaw (rejestrowy), hipoteka, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.

Protokół uzgodnień – zakończenie procesu dochodzenia do porozumienia stron co do określenia warunków przyszłej umowy, w sprawie realizacji kupna – sprzedaży nieruchomości.

R

Rachunki powiernicze typu „escrow” – rachunki prowadzone przez banki, na które wpływają wpłaty od klientów zawierających z developerami umowy o wybudowanie domu lub mieszkania i umożliwienie przez banki wykorzystania tych wpłat przez developerów, dopiero po zakończeniu budowy lub po zakończeniu poszczególnego etapu budowy.

Raty kredytowe annuitetowe – rodzaj spłacanych bankowi rat kredytowych, co miesiąc w równych kwotach.

Raty kredytowe malejące – rodzaj spłacanych bankowi rat kredytowych, gdzie co miesiąc spłacana jest w jednakowej wielkości część kapitałowa kredytu, natomiast spłacane odsetki są co miesiąc mniejsze, ponieważ płacone są od coraz mniejszej kwoty kredytu.

Rzeczoznawca majątkowy – osoba fizyczna zajmująca się szacowaniem nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z gruntem.

Rzeczywista stopa procentowa – realna stopa oprocentowania kredytu obliczona na podstawie całkowitego kosztu kredytu, tzn. z uwzględnieniem prowizji, ewentualnych ubezpieczeń lub innych opłat około kredytowych.

Rynek nieruchomości – ogół stosunków prawnych jakie zachodzą miedzy stronami transakcji dotyczących nieruchomości.

S

Służebność – ustanowiony w umowie rodzaj ograniczonego prawa rzeczowego związanego z nieruchomością w celu zwiększenia użyteczności inne nieruchomości lub zaspokojenia potrzeb osoby fizycznej.

Spółdzielcze Własnościowe Prawo do Lokalu (SWPdL) – rodzaj ograniczonego prawa rzeczowego.

Spread walutowy – różnica pomiędzy kursem kupna a sprzedaży danej pary walut np. CHF/PLN, w kwotowaniu w banku lub kantorze.

Sprzedający – osoba zbywająca swój kapitał zamrożony w nieruchomości.

T

Termin płatności - dzień spłaty zobowiązania albo okres między dniem powstania a dniem wymagalności wierzytelności.

Transza – wypłacona cześć kwoty z udzielonego przez bank kredytu, po spełnieniu określonych w umowie warunków.

U

Umowa kredytowa – dokument, w której bank, jako kredytodawca zobowiązuje się do udostępnienia środków finansowych kredytobiorcy, na określony czas i na określonych warunkach.

Umowa najmu – dokument, w której właściciel, jako wynajmujący bądź inna osoba, która ma do tego uprawnienia, zobowiązuje się oddać rzecz najemcy do używania, a najemca zobowiązuje się zapłacić za używanie tej rzeczy czynsz.

Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami – dokument, w którym zostały zawarte pomiędzy pośrednikiem a klientem warunki realizacji obrotu nieruchomościami oraz zakres obowiązków dotyczących tego obrotu.

Umowa przedwstępna – dokument sporządzony w formie aktu notarialnego lub w formie umowy cywilnoprawnej, na podstawie którego strony zobowiązują się do zawarcia umowy przyrzeczonej na określonych warunkach.

Ustanowienie hipoteki - wpis do rejestru hipotecznego w formie aktu.

Użytkowanie wieczyste – forma długotrwałego korzystanie przez osobę fizyczną z gruntu stanowiącego własność państwa lub gminy.

W

Warunki zabudowy – decyzja urzędu gminy o przeznaczeniu danego terenu w zakresie inwestycji budowlanej zastępująca plan przestrzennego zagospodarowania w przypadku, gdy nie jest on ustalony w danej gminie.

Weksel – czynność prawna, której wyrazem jest dokument sporządzony w formie przewidzianej przez prawo, zobowiązujący wystawcę lub wskazaną przez niego osobę do bezwarunkowego zapłacenia, w oznaczonym czasie i do rąk oznaczonej osoby, kwoty oznaczonej na wekslu.

WIBOR - (Warsaw Interbank Offered Rate) - stopa oprocentowania kredytów na polskim rynku międzybankowym wyznaczana codziennie przez czynniki ekonomiczne, na podstawie ofert 13 banków, określająca po jakim koszcie inne banki pożyczają złote polskie między sobą.

Wkład własny – różnica pomiędzy przyjętą przez bank wartością nieruchomości, którą może być koszt zakupu, wybudowania nieruchomości lub rzeczywista wartość nieruchomości oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego, a kwotą kredytu.

Wycena nieruchomości – oszacowanie przez bank wartości danej nieruchomości w celu określenia dostępnej kwoty kredytu hipotecznego (zwykle jego wysokość nie może przekraczać wartości zabezpieczenia).

Wynajmujący – osoba posiadająca ulokowany kapitał w nieruchomości, udostępnia tę nieruchomość osobie, która chce z niej korzystać w swojej działalności gospodarczej lub użytkowej.

Wypis z rejestru gruntów – dokument pochodzący z ewidencji gruntów prowadzonej w danej gminie, charakteryzujący dokładnie daną działkę i zawierający numer księgi wieczystej działki, obszar, granice. numer ewidencyjny oraz położenie gruntów, rodzaj użytków, klasę gruntu oraz właściciela danej działki.

Z

Zadatek - element umowy przedwstępnej zabezpieczający interesy kupującego i sprzedającego do momentu zawarcia ostatecznej umowy przenoszącej własność nieruchomości.

Zaliczka – zastrzeżenie stosowane w umowie przedwstępnej mające na celu zabezpieczyć interesy obu stron umowy przedwstępnej.

Zastaw – ruchomość, rzecz, przedmiot przekazana wierzycielowi - bankowi jako dodatkowa gwarancja lub zabezpieczenie zwrotu długu.

Zarządzanie nieruchomościami – podejmowanie decyzji i wykonywanie czynności mających na celu zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości oraz zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości, w tym bieżącego administrowania nieruchomością, jak również czynności zmierzające do utrzymania nieruchomości w stanie nie pogorszonym, zgodnie z jej przeznaczeniem.

Zdolność do czynności prawnej – możliwości nabywania prawa i zaciągania zobowiązań.

Zdolność kredytowa - możliwość kredytobiorcy, przy danych jego dochodach, do obsługi spłaty kredytu wraz z odsetkami i innymi obciążeniami stałymi.


Zdolność prawna – nabyta z chwilą urodzenia przedmiotowość prawa i obowiązków.

 

Do góry ^

Jesteśmy stowarzyszeni w:nieruchomości swarzędz, agencja nieruchomości swarzędz, wiking nieruchomości, mieszkania na sprzedaż, mieszkania na wynajem, swarzędz, poznań, wielkopolska, zalasewo, tulce, kobylnica, gruszczyn, domy na wynajem, domy na sprzedaż, lokale na sprzedaż, lokale na wynajem, działki na sprzedaż, działki na wynajem, rynek wtórny swarzędz, rynek pierwotny swarzędz, wiking, deweloper, mieszkania deweloperskie, rynek pierwotny, najlepsze oferty,swarzedz mieszkania, swarzedz działki, swarzedz domybiuro swarzędz, biuro nieruchomości swarzędz, najem okazjonalny, bezpośrednio, parcel nieruchomości #poznan #poznań #lubon #luboń #wiry #komorniki #swarzędz #swarzedz #domy #mieszkania #działki #mosina #kamionki #borówiec #czapury #gruszczyn #paczkowo #siekierki #gowarzewo #kleszczewo #wielkopolska #gortatowo #sprzedamdom #sprzedamdziałkę #sprzedammieszkanie #kupiedom #kupiemieszkanie #kupiedziałkę #wynajem #najem #kupno #sprzedaż #nieruchomości #nieruchomosci #nieruchomoscipoznan #agentnieruchomości #pośredniknieruchomości #dobryagent #biuronieruchomosci #sprzedażmieszkań #sprzedażdziałek #sprzedażdomów #agencjanieruchomości #sprzedażnieruchomości #wynajemnieruchomości